Top definition
What you do when you shake someones balls, buzzing them.
Did he Da_BuzZ your balls pingu?
by b0bbie June 16, 2008
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush