look up any word, like blumpkin:
 
1.
A cool asian guy's nickname on youtube
"Yo have you seen Da Pish Posh Man? He's hilarious"
by pishposhman October 21, 2008

Words related to Da Pish Posh Man

asian da man pish posh