Top definition
sa sobrang libog mo kagabi habang kinakain kita eh ang boboses tiyanak ka.
by kantutero September 09, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug