look up any word, like bukkake:
 
1.
Hey Man
Dane always greets us by saying Ay Mayne
by Charizard LeBeau June 25, 2009

Words related to AY MAYNE

a mane a mayn ay mane ay may ay mayn hey man