Top Definition
namn på Elita killar från norra delen av Europa. Mycket ovanliga. Störst chans att få syn på ett exemplar är på så kallade Lan-partyn.
by hähä October 05, 2003
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×