Top definition
1. คนที่แอบไปมีอะไรกันกับเขาโดยที่แฟนเขาไม่รู้ (ดูที่ ชู้)

2. เพลงของตั๊กแตน ชลดา
แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆ อย่างคนเป็นน้อย มีหน้าที่คอยเฝ้าคอยบรรเทายามเหงาอ้อมแขน
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug