Top definition
1. สัตว์ชนิดหนึ่ง มักอยู่ตามทุ่งนาแถวๆ ต่างจังหวัด

2. เป็นคำเปรียบเปรย ใช้เปรียบเทียบคนที่โง่ว่าโง่เหมือนควาย
1. เราชาวนาอยู่กับควาย พอหมดงานไถ เราขี่หลังควายชมทุ่ง

2. ต๊าย! คนอะไร้โง่เหมือนควาย
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug