Top definition
פתי,

אדם "יצא ריקי" כאשר סיפרו לו סיפור מופרך והוא האמין לסיפור ללא תהיות ובאמונה שלמה
איציק: בעזרת קוד המחשב הזה ניתן להפעיל את המזגן, הטלפון לשלוח פקס ולסחור בבורסה. כל זה תוך כדי שמירה על איכות הסביבה וחסכון מוגבר באנרגיה

ריקי: וואי, איזה מדהים זה...

על ריקי ניתן לומר - יצאת ריקי
by Gadol:-) July 26, 2011
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug