throwin tha neck to throw stones into a still pond