the gorgeous phenomenon to the Great Canadian fridge