take the obamas to the white house to taking a bob