look up any word, like bangarang:

shuckin to shuffle-fucking