methane lab to methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylal anylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylg lycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylyalylthreonyll eucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylse rylleucylly