Methane Cuddle to Methionylglutaminylarginytyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanyvalylprolylphenylalanylvalythreonylleucylglycylaspartylprolyglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisole