look up any word, like bukkake:

aceg to acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl- phenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyl- aspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyl- threonylserylserylleucylglycylasparaginylglutamin