timotato to Tim Thomas (the white one that plays hockey)