look up any word, like wcw:

Shipwank to Shiroi Heya No Futari