look up any word, like blumpkin:

KeitaroSempai to kekko desu