Blanca Dora to Blang blang mutha fuaka I\'m bout to cap yo\' dumb punk bitch shit ass nigga!