look up any word, like hipster:

1 definition by leenieeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 
1.
the name for a boy who enjoys killing diabetic babies
"HIDE YOUR CHILDREN! THE MIKE IS NEARING!!"
by leenieeeeeeeeeeeeeeeeeeee May 22, 2010