1 definition by kulas

Top Definition
ang pagtatagpo ng ng isang tite at isang puke sa kalagitnaan ng kalibugan. ito ay isang ginagawa ng magkapareha na nagmamahalan. kasalanan sa mga taong di pa kasal at biyaya naman sa mga taong naghintay ng kasal bago nagkantutan.
it is pleasurable having sex to a woman if it is first time and exciting to do with a woman who serve it hot and kinky after the wedding day.. yummy.
by kulas November 23, 2003

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×