1 definition by arsas

Top Definition
Valkatos... kurie keliavo ir keliauja. Dar keli egzemplioriai sutinkami Vilniaus pasoneje.
Varom pas romus tableciu pirkti. Cigonas - delfi romas. Paksas ir delfi paksas.
by arsas September 24, 2008

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×