look up any word, like yeet:

3 definitions by aprldynh

 
1.
Wearing unfashionable clothes.

Mismatch of clothes.(eg: wearing rubber shoes and a barong )
Ang baduy mo namang manamit!
by aprldynh April 25, 2005
 
2.
Tagalog (slang) meaning 'Security Guard'.
Ang sungit ng sekyu kanina, hindi ako pinapasok ng school kasi wala akong ID!
by aprldynh April 25, 2005
 
3.
Tagalog word meaning 'small' (in height).
Hindi mo maaabot yan kasi bansot ka.
by aprldynh April 25, 2005