1 definition by ali fo sho mu fuckaz

Top Definition
crazy, loud, fun,
u is rowdy, man
by ali fo sho mu fuckaz October 13, 2003

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug