5 definitions by abbu

Top Definition
haath saaf hain? hmmm, hmmm?
oye barway, tu nay bataya nahi...haath saaf hain?
by abbu January 04, 2005

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
cheeta bhi peeta hay
oye.. tujhe pata hay?...cheeta bhi peeta hay.
by abbu January 06, 2005

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
HRI Regional ka sab say intelligent banda jis ko kursian tornay ka shoq nahi hay. Kursian tornay wala Hukka may bhi kursian tor raha hay..
Kia baat hay aftab ki.Kursian tornay wala iftikhar
by abbu January 17, 2005

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
do you love me? hmmm, hmmm.
i am 18 f pakistan. do you love me? hmmm, hmmm. oye barway do you luv me?
by abbu January 06, 2005

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
bara hi acha banda hay bus is ko bhi kursi tornay ki bimari hay. aaj kal cybernet ki kursian tor raha hay.
Swisstex dekha hay?...bus phir nikal jao.
by abbu January 12, 2005

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug