1 definition by Yo mama bitch!

Top Definition
Gay motherfucker.
Shut yo mouth gayfer!
by Yo mama bitch! March 12, 2003

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug