look up any word, like slope:

1 definition by The Smasher

 
1.
smash sqaud- Niggaz that are 4eva smashin bitchez n gettin that paper..Smashin: Bullet aka TroyTroy, T-Rek aka TRose, AV aka AntR, LilOne aka Terrance..SQUAD UPPPPPP!!!!!!!!
4 Eva SMASHIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
by The Smasher May 10, 2005