1 definition by ShininAkuratsu

Top Definition
sou
Casual way of saying "yes" or acknowledging a statement. Shortened form of "sou desu ka"
'isshoni tabeni dekakemasen ka'
'sou'
by ShininAkuratsu February 11, 2010

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug