1 definition by M&m!

Top Definition
The definition of a sphincter-marriage:

When someone loves your sphincter so much, it proposed to it. So they can have sex all the time. Mainly found in gay-marriage.

De definitie van een kringspierhuwelijk:
Als iemand zoveel van je kringspier houd dat hij ermee wil trouwen. Zodat ze veel seks kunnen hebben. Dit ziet men voornamelijk bij homo-huwelijken.
I love your sphincter, will it marry me?

I'm married with my boyfriends sphincter.

Ik houd van je kringspier, mag ik ermee trouwen?
Ik ben getrouwd met mijn vriend zijn kringspier.

kringspierhuwelijk (sphincter-marriage)
by M&m! January 07, 2012

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug