look up any word, like sapiosexual:

1 definition by LOOOL hiiiiiiiiiiiiiiii

 
1.
Jmi
Jmi is the 'cool' nickname for anyone called Jamie.
Jamie
Jmi
by LOOOL hiiiiiiiiiiiiiiii September 03, 2008
4 2