look up any word, like fleek:

1 definition by JJJJJJJJJJJJJJJJJJJack

 
1.
A euphemism for the "F word"
Shut the pebble stone up.
by JJJJJJJJJJJJJJJJJJJack April 06, 2008