Subscribe English
look up any word, like poopsterbate:

1 definition by Hayyyyyyyyyyyyyyyyyy

 
1.
a faggot way of saying thanks
Thanx so much
by Hayyyyyyyyyyyyyyyyyy July 28, 2010
24 69