2 definitions by Enas aplos paratiritis tis istorias

Top Definition
Our lady Pantanassa! One of the 7 miracle icons of the Holy and Great Monastry of Vatopaidi in Mount Athos. The Holy icon has the power to cure people from cancer!

Ïßêùí ÷áñéôüâñõôå ôçò ÐáíôáíÜóóçò óåðôÞ, ôïõò ðïèþ ôçí ÷Üñéí óïõ åðéæçôïýíôáò èåñìþò, ðåñßóùæå ÄÝóðïéíá. Ëýóïí ôáò ðåñéóôÜóåéò ôùí åßò óå ðñïóôñå÷üíôùí, öñïýñçóïí ôçí óÞí ðïßìíçí Ýê ðáíôïßùí êéíäýíùí, ôçí åðéêáëïõìÝíçí áåß ôçí óÞí áíôßëçøéí.
Voithame pantanassa mou!

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
The president of Cyprus. Despite the fact that he’s political philosophy can be described as neo-Nazi he was elected president with the support of the communist party of Cyprus. He believes that he is Mr. Perfect. He ignores guidance and directions from the UN, the EU and the USA. He also prevents the general secretary of the UN to speak to the people of Cyprus. He cries in the TV in order to make people to follow his ideas. A democratically elected president but he manages to become a dictator. He controls all the media!

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug