look up any word, like bae:

1 definition by Blueeeeeeeeeeeeeee

 
1.
STD
Something To Do.

Someone To Do.
That guy was only an STD I'm with this other guy now.
by Blueeeeeeeeeeeeeee July 07, 2011