1 definition by Bearne

Top Definition
Ulrika, Adj. extremt starkt och positivt adjektiv som avser Rika Upplevelser, ofta smakupplevelser.

Användänds ofta som 4:e komparativa formen av "god":
god, godare, godast. ulrika!

...Härkomst: En vanlig föreställning om ordets härkomst är att det är en förkortning av svenskans "UppLevelse-rika". De flesta forskare är dock ense om att o...rdet har uppkommit efter en viss Ulrika som hade extra rika upplevelser.
Exempel:
Vill du komma på unthanks giving hos mig, jag tänkte laga mat men räkna inte med ulrika.
-Det behöver inte vara ulrika, det blir gala iaf!
by Bearne November 26, 2010

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×